หลังจากโครงการ รถคันแรก นี้ได้รับความนิยม จากประชาชนเป็นอย่างมาก มียอดจองรถ จนต้องต่อคิวไปจนถึงปีหน้า และทางบริษัทค่ายรถ ไม่สามารถผลิตและส่งมอบให้ทัน ตามเวลาเงื่อนไขเดิม ซึ่งวันนี้ ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะ ยืดเวลาการรับมอบรถ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด แต่ผู้ใช้สิทธิต้องจองรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และต้องยื่นคำของใช้สิทธิ์และเอกสารประกอบการใช้สิทธิ์ภายใน 90  วัน นับแต่วันที่รับมอบรถให้ก่ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่